Terms of Purchase & Access

Algemene Verkoopvoorwaarden Huijskes   --    NDT.NU
1. Algemeen
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van produkten door NDT.NU (verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een Klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met de directeur van NDT.NU.
2. Bestellingen
Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per post, fax, telefoon of via internet. Verkoper verstuurt alleen orderbevestigingen als het emailadres bekend en juist is. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van Verkoper niet langer gelden dan op de website aanwezig en de voorraad strekt..
3. Prijs
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verzendkosten. De verzendkosten binnen Nedeland en Belgie bedragen  19,00 Euro.
4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Alle leveringen dienen vooraf te worden betaald of binnen 30 dagen na factuurdatum als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
4.2. Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Klant vanaf dat moment de in dat land geldende wettelijke rente verschuldigd; daarnaast is de Klant verplicht om een bedrag van tenminste 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.
4.3. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de Produkten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de Klant evenmin gerechtigd om de Produkten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren danwel uit haar macht te brengen.
5.2. De Klant zal Verkoper onmiddellijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de Produkten zolang deze eigendom van Verkoper zijn. De Klant zal de Produkten die onder het eigendomsvoorbehoud van 6.1. vallen zorgvuldig en duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als Produkten van Verkoper bewaren.
6. Levering
Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de Overeenkomst te annuleren.
7. Produktinformatie
7.1. De informatie op de Website  is slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
7.2. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde produkten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).
8. Garantie
8.1. Indien binnen één jaar na factuurdatum het verkochte Produkt naar het oordeel van Verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van Verkoper, het Produkt kosteloos worden gerepareerd, vervangen danwel worden gecrediteerd; deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Produkten, of indien het om verbruiksproducten gaat die gebruikt zijn, waaronder ook kabels vallen.
8.2. De Koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de Verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.
9. (Terug)zending van Produkten
9.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van Produkten, ook niet indien de vervoerder door Verkoper is gekozen.
9.2. De Klant wordt geacht de Produkten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan Verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op en Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.
9.3. De Klant heeft 30 dagen vanaf de datum van levering om toestemming te vragen voor terugzending van Produkten. Terugzendingen dienen altijd plaats te vinden naar het onderstaande adres. Voorafgaand aan een retourzending dient de Klant een retournummer bij Verkoper aan te vragen.
NDT.NU
Pieter Calandweg 34
6827 BK  Arnhem
10. Exonoratie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de Klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of van derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige Produkten of in andere gevallen indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van Verkoper.
11. Tussentijdse beëindiging
Als de Klant tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens Verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, danwel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van Verkoper op de Klant onmiddellijk opeisbaar worden.
12. Technische informatie/intellectuele eigendom
Alle know-how, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de Produkten blijven eigendom van Verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van Verkoper zal de Klant deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, danwel enige aanduiding van Verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.
13. Overmacht
Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst uit te stellen danwel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van Produkten, schade aan Produktiefaciliteiten.
14. Bedrijfsinformatie bescherming
NDT.NU is onderdeel van Huijskes NDT.NU bv. Elk lid van deze groep mag uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken met als doel u bepaalde services aan te bieden. Bovendien kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan organisaties die wereldwijd met ons samenwerken (b.v. credit advies bureau, organisaties die onze computersystemen bewaken, mailing bedrijven, call centers). Wij zullen u informatie versturen over overige producten en services die NDT.NU aanbiedt en voor u interessant zijn. Als u deze extra informatie niet wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling Marketing van NDT.NU per brief, per fax of per e-mail.
15. Auteursrecht
De volledige inhoud van deze website is eigendom van NDT.NU en is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Behalve voor privé-gebruik is het verboden de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm ook, te reproduceren, over te nemen of te delen met een derde. De toestemming de site te kopiëren voor privé-gebruik houdt echter niet in dat de inhoud geheel of gedeeltelijk mag worden overgenomen in een andere website, een elektronisch retrieval systeem, een publicatie of enig ander werk (op papier, elektronisch, of onder enige andere vorm).
16. Beperking van de aansprakelijkheid
(a) de inhoud van deze website (met name, onbeperkt, in verband met de kwaliteit, juistheid, volledigheid of doelgerichtheid van de inhoud); of
(b) de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of toegang wordt verleend via hypertext links of op enige andere manier via deze website ("Site van Derden"). NDT.NU bekrachtigt noch bevestigt de inhoud van eender welke Site van Derden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites (onder meer, maar niet beperkt tot, de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de bewering dat de inhoud van een Site van Derden de wet of de rechten van een persoon overtreedt, obsceen, lasterlijk of schandalig is.